Cart is empty
0

Coșul Meu

marfă buc - 0,00 RON

Condiții de comercializare

1. Dispoziții introductive

 

1.1. Aceste dispoziții introductive (în continuare numai „dispoziții introductive“)ale magazinului(comerțul) on-line  petcentershop.ro societatea PetCenter CZ s.r.l., cu sediul str. Do Čertous 2634/7, 193 00 Praga 9, nr. identificare: 44797273, înregistrată în Registrul Comerțului luat în evidență la Tribunalul orășenesc din Praga, secțiunea C,dosar 6648 (în continuare numai  „vânzătorul“), modifică drepturile și obligațiile  comune  ale părțiilor contractante înființate cu privire, sau în bază contractului de vânzare-cumpărare (în continuare numai  „contractul de vânzare-cumpărare“) încheiat între vânzător și altă persoană fizică, sau juridică (în continuare numai „cumpărătorul“) prin magazinul on-line (internet),al vânzătorului. Magazinul on-line își exercită activitatea pe adresă de internet, website,  www.pytelgranuli.cz, prin interfață website-ului (în continuare „interfață magazinului pe website“).

 

1.2. Condițiile comercializării, în continuare reglementează drepturile și obligațiunile părțiilor contractante cu privire la utilizarea website-ului vânzătorului, înregistrat pe adresă www.pytelgranuli.cz (în continuare numai  „pagină de website“) și alte relații juridice aparținătoare. Condițiile de comercializare nu se referă la cazuri, când persoană, care în cazul, că intenționează să achiziționeze marfă, de la vânzător, tratează la comandă mărfii, în cadrul activității sale de afaceri (bunurile vândute  și livrate prin pagini de  petcentershop.ro, ce sunt destinate consumului final de câtre client, în niciun caz pentru o altă activitate de comercializare, de exemplu părților terțe.).

 

1.3. Dispozițiile ce se abat de la condițiile de comercializare, pot fi incluse de comun acord, în contractul de vânzare-cumpărare. Hotârările deviate din contractul de vânzare-cumpărare, au prioritate,  față de dispozițiile condițiilor de comercializare.

 

1.4. Dispozițiile condițiilor de comercializare sunt  partea  integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare și condițiile de comercializare sunt elaborate în limbă cehă și română. Contractul poate fi încheiat în limbă cehă și română.

 

1.5. Textul condițiilor de comercializare poate fi modificat, sau completat de câtre vânzător. Prin această dispoziție nu sunt afectate  drepturile și obligațiile apărute  în perioadă versiunii anterioare.

 

2. Contul  utilizatorului

 

2.1. În bază înregistrării a cumpărătorului, efectuată pe pagină de website, cumpărătorul poate să acceseze interfață sa de utilizator.  Din interfață sa de utilizator, cumpărătorul poate să efectueze comenzi  de bunuri(marfă)(în continuare numai „contul utilizatorului“). În cazul, în care interfață de comercializare prin website permite, cumpărătorul poate să comande bunuri(marfă), fără înregistrare, direct din interfață de comercializare a website-ului.

 

2.2. La înregistrare pe pagină website și la comandă de bunuri(marfă), cumpărătorul este obligat să specifice corect toate datele. Datele specificate în contul utilizatorului, cumpărătorul este obligat să le actualizeze la fiecare modificare a lor. Datele specificate în contul utilizatorului și la comenzile de bunuri efectuate, sunt luate de drept, de câtre vânzător ca fiind corecte.

 

2.3. Accesul în contul utilizatorului este asigurat prin adresa de e-mail a utilizatorului și prin parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare accesului în contul utilizatorului și ia la cunoștiință, că vânzătorul nu este răspunzător pentru încâlcarea acestei obligații din partea cumpărătorului.

 

2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită exploatarea contului utilizatorului persoanelor terțe.

 

2.5. Vânzătorul poate să anuleze contul utiliztorului, mai ales în cazul, când cumpărătorul nu întrebuințează contul său mai mult de 24 de luni, sau în cazul, când cumpărătorul nu respectă obligațiile sale din contractul de vânzare-cumpărare (inclusiv condițiile de comercializare).

 

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că acel cont de utilizare nu va fi totdeaună activ, mai ales atunci când  se va realiza întreținerea necesară a  hardwarului și softwarului vânzătorului, de exemplu întreținerea echipamentului sistemului de hardwar și softwar de persoane terțe.

 

3. Contractul de vânzare-cumpărare

 

3.1. Interfață comerțului de website, conține listă de produse oferite de vânzător spre vânzare, inclusiv prețurile pe fiecare produs în parte. Prețurile produselor oferite includ și cotă de TVA, precum și taxele aferente. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condițiile individuale stabilite. Pentru toate ofertele de vânzare a produselor cuprinse în interfață comerțului pe website, vânzătorul nu este obligat să încheie un contract cu privire la aceste produse, inclusiv nici pentru erorile de preț, apărute.

 

3.2. Interfață comerțului pe website conține și informații cu privire la cheltuielile legate  de ambalarea și livrarea  produselor. Informațiile cu privire la ambalarea și livrarea produselor, cuprinse în interfață paginilor de website, sunt valabile numai pe teritoriul Republicii Cehe.

 

3.3. Pentru a comanda produsul, cumpărătorul completează un formular de comandă, din interfață de comercializare de pe website. Acest formular conține mai ales informații despre:

 

3.3.1. produsul comandat (produsul comandat  „introduce“ cumpărătorul în coșul electronic de pe interfață website-ului),

 

3.3.2. modul de plată al prețului de cumpărare al produsului, datele și modalitatea de livrare a produsului comandat și

 

3.3.3. informații legate de livrarea produsului (în continuare împreună numai ca și „comandă“).

 

3.4. Înaintea  livrării comenzii , cumpărătorul are posibilitatea de a controla și modifica datele, introduse  de el în comandă și cu posibilitatea  de a afla și modifica erorile apărute în momentul introducerii datelor în comandă. Comandă va fi trimisă de câtre cumpărător prin apăsarea tastei „TRIMITE  COMANDĂ“. Datele specificate în comandă, sunt luate de drept de câtre vânzător. Vânzătorul fără întrziere va confirma ,cumpărătorului, primirea comenzii, prin poștă electronică, pe adresă poștei electronice a cumpărătorului specificate în interfață de utilizare sau în comandă (în continuare numai „adresă electronică a cumpărătorului“).

 

3.5. Vânzătorul are dreptul întotdeaună, depinde de caracterul comenzii, (cantitatea  de produse, prețul de cumpărare, cheltuielile aferente transportului) să solicite cumpărătorului, adițional, confirmarea comenzii  (de exemplu în scris sau telefonic).

 

3.6. Relația contractuală  dintre vânzător și cumpărător este considerată valabilă, în momentul trimiterii și primirii comenzii (acceptării), de câtre cumpărător de la  vânzător prin poștă electronică pe adresă poștei electronice a cumpărătorului.

 

3.7. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare, mai ales cu persoane, care înainte n-au respectat obligațiile lor față de vânzător.

 

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, pentru încheierea  contractului. Cheltuielile apărute cumpărătorului, cauzate  de mijloacele de comunicare la distanță, cu privire la încheierea contractului, (cheltuieli pentru utilizarea internetului, convorbiri telefonice) sunt suportate de cumpărător.

 

3.9. Cumpărătorul nu poate să rezilieze contractul, conform  Codului Civil, §53 alt. 8 lit. c., adică pentru livrarea produselor modificate conform cerințelor consumătorului, sau pentru persoană lui.

 

4. Prețul produselor și condițiile de plată

 

4.1. Prețul produselor și eventual costurile posibile, legate de livrarea lor, conform contractului, pot fi achitate de câtre cumpărător prin următoarele modalități:

 

În numerar la livrare în locul specificat în comandă de câtre cumpărător;

Prin transfer în contul vânzătorului (mai departe numai „contul vânzătorului“);

Cu card bancar on-line

4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este obligat să achite vânzătorului și cheltuielile privind ambalarea și livrarea produselor în cuantumul contractual. Dacă nu este specificat altfel, prin prețul de cumpărare se înțelege și costurile asociate de livrarea bunurilor.

 

4.3. În cazul achitării în numerar, sau a plății la livrare, prețul de cumpărare este achitabil la preluarea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de cumpărare este achitabil în termen de 3 zile de la încheierea contractului.

 

4.4. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de cumpărare, împreună cu specificarea simbolului variabil de plată. În cazul plății fără numerar, angajamentul cumpărătorului este de a achita prețul de cumpărare în momentul creditării contului vânzătorului.

 

4.5. Vânzătorul are dreptul, mai ales în cazul când din partea cumpărătorului nu este confirmată comandă, (art. 3.5), să solicite achitarea în totalitate a prețului de cumpărare îninte de livrarea bunurilor câtre cumpărător.

 

4.6. În cazul reducerilor de preț oferite de câtre vânzător, cumpărătorului, acestea nu se pot combina reciproc.

 

4.7. Dacă în relațiile de comerț, sau dacă este stabilit prin legislație, vânzătorul emite, cu privire la plățile efectuate,  un document fiscal în bază contractului de vânzare- cumpărare. Vânzătorul este plătitor de TVA.

 

4.8.  Conform legii cu privire la evidență veniturilor din vânzare, vânzătorul este obligat să emită cumpărătorului, chitanță. Totodată este obligat să evidențieze venitul obținut, la administrația financiară, on-line; în cazul defecțiunilor tehnice , până în termenul de 48 de ore.

 

5. Rezilierea contractului

 

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că în conformitate cu dispozițiile § 1837 ale Codului civil, printre altele nu se poate rezilia contractul pentru livrarea bunurilor modificate conform cerințelor cumpărătorului, ca și bunurile, care sunt perisabile, se pot uza sau învechi, sau livrările de bunuri audio și video și programe de calculator, nu se poate rezilia contractul, la deteriorarea ambalajului original de câtre  consumător, sau la livrarea ziarelor , sau revistelor periodice.

 

5.2. Dacă nu este vorbă de cazul specificat în art. 5.1 sau alt caz, când nu se poate rezilia contractul, are cumpărătorul dreptul să rezilieze contractul, în conformitate cu dispozițiile § 1829 ale Codului civil, în termenul de patrusprezece (14) zile, de la preluarea bunurilor. Rezilierea contractului trebuie să fie înaintată vânzătorului  în termenul de până la patrusprezece(14) zile, de la preluarea bunurilor. Rezilierea contractului poate să fie transmisă de câtre cumpărător, printre altele, pe adresă locației de livrare a vânzătorului.

 

5.3. În cazul rezilierii contractului, conform art. 5.2 a condițiilor de comercializare, contractul este de la început reziliat. Bunurile(marfă) trebuie să fie returnate vânzătorului până în termenul de 14 zile, de la trimiterea rezilierii contractului, câtre vânzător. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului, nedeteriorate și neutilizate și dacă este posibil, în ambalajul lor original.

 

5.4. În termenul de cincisprezece(15)zile de la returnarea bunurilor de câtre cumpărător, conform art.5.3 al condițiilor de comercializare, vânzătorul are dreptul să verifice bunurile returnate, mai ales cu scopul să constate, dacă bunurile returnate nu sunt deteriorate, utilizate și parțial consumate.

 

5.5. În cazul rezilierii contractului conform art. 5.2 al condițiilor de comercializare, vânzătorul rambursează valoarea achitată de câtre cumpărător, vânzătorului, până în termenul de zece(10)zile de la finalul perioadei verificării bunurilor conform art. 5.4 al condițiilor de comercializare, cel târziu până în termenul de treizeci(30) de zile, de la obținerea rezilierii contractului, cumpărătorului, fără numerar în contul specificat de  cumpărător. Vânzătorul, totodată are dreptul, să ramburseze valoarea achitată de câtre cumpărător, în momentul returnării bunurilor de câtre cumpărător.

 

5.6. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că în cazul în care bunurile returnate de câtre el, vor fi deteriorate, utilizate, sau parțial consumate, are dreptul vânzătorul făță de cumpărător, la compensarea daunelor apărute. Dreptul la compensarea prejudiciului apărut vânzătorului, poate vânzătorul, în mod unilateral, să-l întrebuințeze contra dreptului cumpărătorului asupra rambursării  prețului de cumpărare.

 

5.7. Până în termenul de preluare a bunurilor(mărfii) de câtre cumpărător, vânzătorul are dreptul oricând să rezilieze contractul. În cazul acesta, vânzătorul rambursează cumpărătorului valoarea prețului de cumpărare, fără întârziere inutilă, fără numerar în contul specificat de câtre cumpărător.

 

5.8. Dacă în cazul când împreună cu bunurile livrate este oferit și un cadou cumpărătorului, contractul de donație dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția de derogare, că în cazul când contractul va fi reziliat din partea consumătorului, contractul de donație își pierde eficacitatea față de acest cadou și cumpărătorul este obligat să returneze bunurile(marfă), împreună cu cadoul oferit.

 

6. Transportul și livrarea bunurilor(coletelor)

 

6.1. Modul de livrare al bunurilor este precizat de cumpărător, dacă nu este altfel specificat în contract. În cazul în care modul de transport este contractual, în bază cerințelor cumpărătorului, riscul și cheltuielile ulterioare apărute cu privire la acest mod de transport, este al cumpărătorului.

 

6.2. În cazul în care conform contractului, vânzătorul este obligat să livreze bunurile în locul specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare. În cazul în care cumpărătorul nu preia bunurile la livrare, resp. în termenul stabilit de cumpărător și vânzător, vânzătorul are dreptul să solicite o taxă unică pentru depozitare în cuantumul de 37 RON sau vânzătorul poate rezilia contractul.

6.3. În cazul în care, din motive, din partea cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor, sau în alt mod nespecificat în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrarea repetată a bunurilor, resp. cheltuielile legate de alt mod de livrare, conform prețurilor de transport în vigoare, specificate pe website-ul vânzătorului.

 

6.4. La preluarea coletului de la transportator(firmă de transport), cumpărătorul este obligat să controleze calitatea(starea) coletului, iar în cazul oricăror deteriorări, să anunțe, fără întârziere, firmă de transport. În cazul constatării unei manipulări neautorizate demonstrative a coletului, sau deteriorării lui în timpul transportului, cumpărătorul nu este obligat să preia de la transportator bunurile livrate. Prin semnătură, cumpărătorul confirmă , că, conținutul coletului, care conține bunuri, a fost nedeteriorat și intact.

 

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților, privind transportul de bunuri, pot modifica condițiile de livrare ale cumpărătorului, dacă sunt emise de câtre vânzător.

 

7. Responsabilitatea pentru defecte, garanție

 

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante, cu privire la responsabilitatea vânzătorului pentru defecte, inclusiv a responsabilității de garanție din partea vânzătorului, sunt reglementate de reglementările generale relevante (mai ales prin dispozițiile § 1914-1925,2099-2117 a 2161-2174 ale Codului Civil).

 

7.2. Vânzătorul garantează cumpărătorului, că bunul vândut este în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare și mai ales este fără defecte. Prin conformitatea cu contractul de vânzare-cumpărare, se înțelege, că bunul vândut, are calitatea și proprietățile de utilizare solicitate prin contract, de câtre cumpărător, descrise de  producător, sau de reprezentantul lui, sau în bază reclamelor lor, calitatea și proprietățile de utilizare obișnuite  ale acestui bun din categoria respectivă, că, corespunde cerințelor legislației în vigoare, corespunde cantitativ, dimensional, greutății și scopului, specificat de cumpărător, pentru utilizarea bunului, sau pentru care acesta se utilizează, de obicei.

 

7.3. În cazul în care, la preluare de câtre cumpărător, bunul respectiv nu este în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, (în continuare numai „contradicții cu contractul de vânzre-cumpărare“), cumpărătorul are dreptul, să solicite vânzătorului, de a pune produsul, fără cheltuieli și fără întârziere inutilă, în starea corespunzătoare specificată în contract, conform cerințelor cumpărătorului, ori prin înlocuirea bunului respectiv, sau repararea lui; în cazul în care procedură respectivă nu este posibilă, cumpărătorul poate să solicite un discount adecvat al bunului respectiv, sau poate rezilia contractul. Această nu este valabil în situația când cumpărătorul, înainte de preluarea bunului a fost conștient de contradicția respectivă cu contractul de vânzare-cumpărare, sau contradicția a fost cauzată chiar de el. Contradicție cu contractul de vânzare-cumpărare, care devine aparentă în termenul de șase (6) luni, din momentul preluării bunului, este considerată, contradicție existentă în momentul preluării bunului,  dacă nu este în contradicție cu  natura bunului, sau dacă nu se dovedește contrariul.

 

7.4. Dacă nu este vorbă de lucruri, care repede se deteriorizează, sau lucruri utilizate, răspunde vânzătorul pentru defectele, care se manifestă ca fiind în contradicție cu contractul de vânzare-cumpărare, după preluarea bunului în perioadă de garanție(garanția).

 

7.5. Drepturile cumpărătorului ce rezultă din responsabilitățiile vânzătorului pentru defecte , inclusiv responsabilitatea de garanție a vânzătorului, sunt aplicate de câtre cumpărător pe adresele filialelor vânzătorului, specificate pe pagină de website www.pytelgranuli.cz. Momentul de procesare al reclamației, este considerat momentul, când vânzătorul a primit de la cumpărător bunul reclamat.

 

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților cu privire la responsabilitatea vânzătorului pentru defecte sunt reglementate de regulamentul de reclamații al vânzătorului, care este partea integrantă a acestor condiții de comercializare.

 

7.7 Lichidarea ecologică a produselor noastre conform Legii privind deșeurile, nr. 185/2001 Culeg. și a Decretului Ministerului Mediului( MŽP) nr. 237/2002 al Culeg., este asigurată prin "Contractul de asigurare al activitățiilor comune" în cadrul sistemului colectiv RETELA, s.r.l., str.Neklanova 152/44, 12800 Praga 2 - Vyšehrad Nr.Înreg. (IČ): 27243753 Cod fiscal(DIČ): CZ27243753. Listă punctelor de colectare este specificată pe pagină de website a Ministerului Mediului(MŽP) – Registrul punctelor de returnare(colectare).

 

7.7.1. La preluarea personală a bunurilor comandate, clientul are posibilitatea să predea echipamente  electrice la oricare filială a societății PetCenter. În cazul furnizării comenzii prin servicii de transport, PetCenter oferă posibilitatea transportului a echipamentului electric utilizat(buc.pe buc.). Dacă clientul este interesat de acest serviciu, trebuie doar să consemneze cerința sa în observații, în momentul emiterii comenzii și echipamentul electric să-l predea șoferului firmei de transport. Serviciul este oferit în bază facturării și furnizării a echipamentului electric asemănător cu al clientului cu scopul de predare. Returnarea echipamentului electric utilizat, este asigurată de câtre PetCenter, gratuit.    

 

7.7.1 Při osobním odběru objednaného zboží má zákazník možnost odevzdat použité elektrozařízení na kterékoli pobočce PetCenter. V případě dodání objednávky prostřednictvím přepravní služby, poskytuje PetCenter možnost odvozu použitého elektrozařízení (kus za kus). Jestliže má zákazník o tuto službu zájem, stačí připsat svůj požadavek do poznámky při odesílání objednávky a elektrozařízení předat řidiči přepravní služby. Služba je poskytována na základě fakturace a dodání stejného elektrozařízení, jaké má zákazník v úmyslu odevzdat. Zpětný odběr použitého elektrozařízení zajišťuje PetCenter bezplatně.

 

8. Alte drepturi și obligații ale părțiilor contractante

 

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul asupra bunurilor, prin achitarea integrală a prețului bunurilor.

 

8.2. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că programele(softwerul) și alte componente ce alcătuiesc interfață de website a magazinului on-line(inclusiv fotogarfiile produselor)sunt protejate de drepturile de autor. Cumpărătorul se angajează(se obligă), că nu va efectua altă activitate, care ar putea să-i dea posibilitatea,lui, sau persoanei terțe, să efectueze, sau să utilizeze programul(softwerul), sau alte componente ce alcătuiesc interfață  paginilor de website ale magazinului on-lin.

 

8.3. La utilizarea interfeței de website, cumpărătorul nu are dreptul să utilizeze mecanismele, programele(softwerul), sau alte proceduri, care ar putea să aibe o influență negativă asupra interfeței a paginilor de website ale magazinului on-line. Utilizarea interfeței website-ului magazinului on-line, este posibilă numai în dimensiunea, care nu este în detrimentul celorlalți clienți ai vânzătorului și care este în conformitate cu scopul propus.

 

8.4. Vânzătorul nu este în relațiile cu cumpărătorul, legat prin niciun fel de codexuri de comportare cu privire la dispozițiile § 1826 aliniat. 1 lit. e) ale Codului Civil.

 

8.5. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că vânzătorul nu răspunde pentru greșelile apărute din cauză intervenției persoanei terțe, în paginile de website, sau din cauză întrebuințării a paginilor de website, în contradicție cu destinația lor.

 

9. Politică de confidențialitate și comunicarea informațiilor de afaceri(comerciale)

 

9.1. Politică de confidențialitate(protecția datelor personale) a cumpărătorului, care este persoană fizică, este specificată de legea nr. 101/2000 a Culegerii, privind politică de confidențialitate, conform normelor în vigoare.

 

9.2. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor personale individuale: numele și prenumele, adresa domiciliului, număr de înregistrare, cod fiscal, adresa poștei electronice, numărul de telefon (în continuare totul ca „date personale“).

 

9.3. Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor personale de câtre vânzător, cu scopul de a stabili drepturile și obligațiile contractuale, cu scopul de a utiliza contul utilizatorului, cu scopul de a transmite informațiile comerciale cumpărătorului și cu scopul reversibil, de evaluare al comenzilor efectuate.

 

9.4. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că este obligat să specifice corect și sincer, datele personale ale sale,(la înregistrare în contul său de utizator, în comandă efectuată în interfață magazinului on-line de pe website,) și este obligat, fără întârziere inutilă, să informeze vânzătorul de schimbările apărute, în datele personale ale sale.

 

9.5. Prin prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului, vânzătorul poate să însărcineze persoană terță, ca fiind procesor. În afară de persoanele care transportă bunurile(marfă), datele personale nu sunt transmise altor persoane, fără acordul prealabil al cumpărătorului.

 

9.6. Datele personale vor fi prelucrate pe o perioadă nedeterminată. Datele personale vor fi prelucrate în formă electronică prin mod automatizat, sau sub formă tipizată în mod neautomatizat.

 

9.7. Cumpărătorul confirmă, că datele personale oferite, sunt precise și că a fost informat(instruit) de faptul că este vorbă de, furnizarea voluntară a datelor personale. Cumpărătorul ia la cunoștiință, că are dreptul de acces  la datele personale și alte drepturi conform dispozițiilor adecvate, ale legii privind politică de confidențialitate și totodată, că are dreptul oricând să rezilieze acordul, cu privire la prelucrarea datelor personale.

 

9.8. În cazul în care cumpărătorul crede, că vânzătorul, sau persoanele de procesare, (art. 9.5) efectuează procesarea a datelor sale personale, care sunt în contradicție cu protecția privată și individuală a vieții cumpărătorului, sau în contradicție cu legea, mai ales când aceste date personale nu sunt precise, privind scopul de prelucrare al lor, poate acesta, să:

 

9.8.1. solicite o explicație, de la vânzător, sau de la persoanele de procesare,

 

9.8.2. solicite, că vânzătorul, sau persoană de procesare, să îndepărteze o astfel de situație apărută. În special poate fi vorbă de o blocare, efectuarea de reparații, completarea, sau lichidarea datelor personale. Dacă cererea cumpărătorului, conform propoziției anterioare, este justificată de drept, atunci vânzătorul, sau persoană de procesare vor îndepărta, fâră întârziere, situația afectată. În cazul în care vânzătorul nu rezolvă cererea cumpărătorului, are cumpărătorul dreptul să apeleze direct la Oficiul privind politică de confidențialitate(protecția datelor). Prin această dispoziție nu este afectat dreptul și impulsul cumpărătorului de a apela la Oficiul privind politică de confidențialitate(protecția datelor).

 

9.9. În cazul în care cumpărătorul solicită informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să-i predea aceste informații. Vânzătorul are dreptul, pentru informația furnizată, conform propoziției anterioare, să solicite plata unei sume adecvate, care nu este mai mare, decât cheltuielile furnizării informației.

 

10. Trimiterea mesajelor comerciale și  salvarea cookies-urilor

 

10.1. Cumpărătorul este de acord cu transmiterea informațiilor cu privire la bunuri, servicii, sau a firmei(societății) vânzătorului pe adresă electronică a cumpărătorului, este de acord cu transmiterea informațiilor comerciale de câtre vânzător pe adresă electronică a cumpărătorului.

 

10.2. Cumpărătorul este de acord cu salvarea, așa numitor cookies-uri, în computerul său. În cazul în care este posibilă achiziționarea pe paginile de website a magazinului on-line și obligațiile din contractul de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite, fără ca să fie salvate așa numite cookies-uri în computerul cumpărătorului, are dreptul cumpărătorul  să-și retragă oricând acordul său, conform propoziției anterioare.

 

11. Furnizarea

 

11.1. Dacă nu va fi convenit altfel, toată corespondență legată de contractul de vânzare-cumpărare, trebuie să fie comunicată altei părți contractuale, în scris, prin poștă electronică, personal, sau recomandat, prin   operatorul serviciilor poștale (în funcție de preferințele expeditorului). Cumpărătorului îi este furnizată cu prioritate pe adresă poștei electronice specificate în contul său de utilazator.

 

12. Procesarea extrajuridică a reclamațiilor consumătorilor

 

Procesarea extrajuridică a reclamațiilor consumătorilor, este asigurată de câtre vânzător prin mijlocul adresei electronice [email protected] Informațiile cu privire la rezultatul soluționării reclamației cumpărătorului, vor fi trimise de câtre vânzător, pe adresă electronică a cumpărătorului.

 

În cazul în care între vânzător și consumător apar litigii din contract, litigii de consum, care nu se poat rezolva de comun acord, în conformitate cu § 20d și a legii nr. 634/1992  a Culegerii., cu privire la protecția consumătorului, în vigoare, are consumătorul dreptul la o rezoluție extrajuridică a litigiului consumătorului, adică poate să înainteze o propunere privind rezoluția extrajuridică a litigiului desemnat subiectului, privind rezoluția extrajuridică a litigiului consumătorului, câtre Inspecția Cehă pentru Comerț(ČOI).

 

Inspectoratul central - departamentul ADR, str.Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e-mail: [email protected]

Web: adr.coi.cz. Toate amănuntele nerezolvate, extrajuridice, sunt specificate pe paginile Inspecției Comerciale Cehe(COI) www.coi.cz

 

Consumătorul poate totodată să utilizeze platformă privind rezolvarea litigiilor on-line, care este înființată de câtre Comisia Europeană pe adresă de  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

13. Dispoziții finale

 

13.1. În cazul în care relațiile cu privire la utilizarea website-ului, sau relația juridică creată prin contractul de vânzare- cumpărare, conține element internațional(străin,extern)atunci părțile consideră că relația va fi reglementată de legislația statului Ceh. Prin această nu sunt afectate drepturile consumătorului în general, ce reies din legislația de drept.

 

13.2. Vânzătorul  are dreptul să vândă bunuri(marfă) în bază Autorizației, iar activitatea sa nu este subordonată altei activități(profesii). Controlul autorizării este efectuat în cadrul activității sale, de câtre  organul de drept, autorizat.

 

13.3. Rezolvarea litigiilor extrajuridice din contractul de vânzare-cumpărare, aparține Inspecției Comerciale Cehe, cu sediul în str. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Nr.I.(IČ): 000 20 869, adresă de internet(site): http://www.coi.cz. Dreptul de a rezolva litigii extrajuridice ale consumătorului, conform acestui articol, poate fi utilizat în decursul unui an, din ziuă în care dreptul, care este obiectul dat al litigiului consumătorului, pentru primă dată aplicat la vânzător.

 

13.4. În cazul, în care o prevedere a termenilor de afaceri este nevalidă, sau ineficace, sau va deveni, în locul dispoziției nevalabile va fi introdusă  o prevedere a cărui scop se aseamănă mai mult, cu scopul dispoziției nevalabile. Prin nevalabilitatea, sau ineficacitatea unei prevederi, nu sunt afectate celelalte dispoziții. Modificările și completările contractului de vânzare-cumpărare și a condițiilor de comercializare, vor fi elaborate în formă scrisă.

 

13.5. Contractul de vânzare-cumpărare și condițiile de comercializare sunt arhivate de câtre vânzător sub formă electronică care nu este accesibilă.

 

13.6. Datele de contact ale vânzătorului: PetCenter CZ s.r.o., Do Čertous 2634/7, 193 00 Praha 9

 

 Praga : 10. 9. 2017